Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Titles Index H

pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>     prev  | next
Ha Daiusu : Destruyendo a Deus. [Ha Daiusu 破提宇子. Spanish & Japanese]
Ha Daiusu 破提宇子
Ha Kirishitan 破吉利支丹
Habin Sin Hu-dam ŭi Tonwa Sŏhakpyŏn 하빈 신 후담 의 돈와 서학변 [Habin Sin Hudam ui Donwa Seohakbyeon]
Hagiographica Coreana : acta processus in causa beatificationis martyrum in Corea, 1839-1846 = Acts of the beatification process of the Korean martyrs
Hai Gangfeng ji 海剛峯集
Hai kuan yü yen pi hsü 海關語言必須 = An Anglo-Chinese glossary for customs and commercial use. [Haiguan yuyan bixu 海關語言必須]
Hai Rui baguan : lishiju 海瑞罷官 : 歷史劇
Hai Rui ji 海瑞集
Hai Rui 海瑞
Hai'an wanlixing 海岸萬里行
Haicanglou shiji 海藏樓詩集
Haichaoshuo 海潮說. Haichao jishuo 海潮輯說. Diqiu tushuo 地球圖說. Diqiu tushuo butu 地球圖說補圖
Haicheng Qingdao 海城青島
Haidao suanjing 海島算經. Celiang fayi 測量法義. Celiang yitong 測量異同. Gougu yi 句股義 [勾股義]. Wangzhi limu suanfa jie 王制里畝算法解. Wangzhi jingtian suanfa jie 王制井田算法解. Liji yishu suanfa jie 禮記義疏算法解
Haidong yishi 海東逸史
Haidong yishi 海東逸史. Zhedong jilüe 浙東記略. Jingxiutang diaoye 敬修堂釣業. Lin'an Xun zhiji 臨安旬制記
Haifang dang 海防檔
Haifushantang cigao 海浮山堂詞稿
Haiguo bolan : Qingdai gongting Xiyang chuanjiaoshi huashi huihua liupai gaishuo 海國波瀾 : 清代宮廷西洋傳敎士畫師繪畫流派槪說
      Exílio dourado : estudos gerais sobre a escola de pintura dos missionários ocidentais da corte da Dinastia Qing
      The golden exile : survey of the western missionaries' painting school of the Qing Dynasty court

pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>     prev  | next