Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Titles Index A

pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next
Antoine Thomas, SI as a patient of the Kangxi Emperor (r. 1662-1722) : a case study on the appropriation of theriac at the imperial court
Antonio Montucci (1762-1829), Lektor der italienischen Sprache, Jurist und gelehrter Sinologe ; Joseph Hager (1757-1819), Orientialist und Chinakundiger : zwei Biobibliographien
Anuren : tongyi wuyan xia de butong zongjiao xinyang 阿怒人 : 同一屋檐下的不同宗教信仰 = The Anung : different religious beliefs under one roof
Anyang (Weihui) jiaoqu shi 安陽 (衛輝) 教區史. [History of Anyang Diocese]
Anyang Yinxu 安陽殷墟
Anyang 安陽
Anyatang shiji 安雅堂詩集. Ru Shu ji 入蜀集
Anyue shike 安嶽石刻
Aomen gujin 澳門古今
Aomen jilüe 澳門記略
Aomen jingji sibainian 澳門經濟四百年
Aomen kaibu chuqishi yanjiu 澳門開埠初期史研究
Aomen lishi ditu jingxuan 澳門歷史地圖精選
Aomen qinghuai 澳門情懷. Macau Junção. Junction Macao
Aomen wenti shiliao ji 澳門問題史料集
Aomen xiandai yishu he xiandai shiping lun 澳門現代藝術和現代詩評論
Aomen yu Zhonghua lishi wenhua 澳門與中華歷史文化
Aperçus de médecine chinoise traditionnelle
Apidamo fayun zulun 阿毗達磨法蘊足論
Apologia pro decreto S.D.N. Alexandri VII et praxi Jesuitarum circa caerimonias, quibus Sinae Confucium & Progenitores mortuos colunt
pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next