Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Titles Index L

pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next
Li Houzhu cihua 李後主詞話
Li Houzhu Cizhuan 李後主詞傳
Li Houzhu he ta de ci 李後主和他的詞
Li Hung-chang and the Huai Army : a study in nineteenth-century Chinese regionalism. Regionalism in nineteenth-century China. [李鴻章與淮軍]
Li Jie riji 李節日記
Li Jing Li Yu ci 李璟李煜詞. Nan Tang erzhu ci 南唐二主詞
Li Jing Li Yu ci 李璟李煜詞
Li Kaixian ji 李開先集
Li Leisi An Wensi Nan Huairen zoushu 利類思安文思南懷仁奏疏. [Zoushu 奏疏]
Li Liweng xiaoshuo shiwu zhong 李笠翁小說十五種
Li Madou de jiyi zhi gong 利瑪竇的記憶之宮. [Memory palace of Matteo Ricci. Chinese]
Li Madou pingzhuan 利瑪竇評傳. [Le père Matthieu Ricci et la société chinoise de son temps (1552-1610). Chinese.]
Li Madou quanji 利瑪竇全集. [Complete works of Fr. Matteo Ricci, S.J.]
Li Madou shenfu yu Zhongguo 利瑪竇神父與中國
Li Madou shidai jiqi youren shuji zhan 利瑪竇時代及其有人書跡展 : 紀念利瑪竇逝世400週年
Li Madou shijie ditu yanjiu 利瑪竇世界地圖研究. [Kunyu wanguo quantu 坤輿萬國全圖]
Li Madou shuxin ji 利瑪竇書信集. [mss.]
Li Madou shuxin ji 利瑪竇書信集
Li Madou shuxinji 利瑪竇書信集. [Li Madou quanji 利瑪竇全集 : 3-4]
Li Madou siduo he dangdai Zhongguo shehui 利瑪竇司鐸和當代中國社會. [Le père Matthieu Ricci et la société chinoise de son temps (1552-1610). Chinese. 1943]
pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next