Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Titles Index T

pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next
Taiwan : studies in Chinese local history
Taiwan and American policy : the dilemma in U.S.-China relations
Taiwan dashi jiyao 臺湾大事紀要
Taiwan de duli yu jianguo 台灣的獨立與建國
Taiwan de Kejia xi 臺灣的客家戲
Taiwan de zongjiao yu wenhua 臺灣的宗敎與文化
Taiwan difangshi 臺湾地方史
Taiwan Diqu qingchunqi nannü xuesheng kunrao wenti zhi diaocha yanjiu 臺灣地區青春期男女學生困擾問題之調查研究
Taiwan diwujie Lifayuan xuanju jieguo dui qi neibu zhengju ji liang'an guanxi de yingxiang 台灣第五屆立法院選舉結果對其內部政局及兩岸關係的影響
Taiwan fengtuzhi 臺灣風土志
Taiwan fuji yu luanshu xianxiang : shanshu yanjiu de huigu 臺灣扶乩與鸞書現象 : 善書研究的回顧
Taiwan fuzhi sanzhong 臺灣府志三種 [Taiwan fuzhi 臺灣府志. 1985]
Taiwan gaoshan yehua tujian 臺灣高山野花圖鑑
Taiwan gongcang fangzhi lianhe mulu 臺灣公藏方志聯合目錄
Taiwan gudian wenxue yu wenxian 臺灣古典文學與文獻. [Taiwan gudian wenxue yu wenxian yantaohui lunwen ji 臺灣古典文學與文獻研討會論文集]
Taiwan guozu rentong de zaijianyan : R yu Q de duihua 台灣國族認同的再檢驗 : R與Q的對話
Taiwan Han minzu de sifashen : chenghuang xinyang de tixi 臺灣漢民族的司法神 : 城隍信仰的體系
      Beiping Dongyuemiao de diaocha 北平東嶽廟的調查. Chenghuang xinyang de youlai 城隍信仰的由來

Taiwan Hongxue lunwenxuan 臺灣紅學論文選
Taiwan- ilha Formosa : a geography in perspective
Taiwan in modern times
pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next