Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Titles Index W

pages    <<<  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>>    prev | next
Wei Jin Nan-Bei Chao wenxuejia 魏晉南北朝文學家
Wei Jin Nan-Bei Chao wenxueshi cankao ziliao 魏晉南北朝文學史參考資料
Wei Jin Nan-Bei Chao xiaoshuo 魏晉南北朝小說
Wei Jin san da sichao lungao 魏晉三大思潮論稿
Wei Jin sixiang lun 魏晉思想論
Wei Jin sixiang lun 魏晉思想論
Wei Jin xuanxue he wenxue 魏晉玄學和文學
Wei Kuangguo 衛匡國 : 一位在十七世紀中國的人文學家和科學家
      [Martino Martini : A humanist and scientist in seventeenth century China. Chinese]

Wei Lianchen (1829-1890) zai Hua de chuanjiao shiye 韋廉臣 (1829-1890) 在華的傳敎事業. [A study of Alexander Williamson's (1829-1890) missionary activities in late Qing China]
Wei Liaozi zhushi 尉繚子註釋
Wei mai an duanshu 未埋庵短書
Wei Man gongting zayi 偽満宮廷雜憶
Wei Manzhouguo shi 偽滿洲國史
Wei Manzhouguo wenxue 偽滿洲國文學. [Bungaku ni miru Manshūkoku no isō 文学にみる満洲国の位相. Chinese]
Wei Sanwei shengping ji shuxin : yiwei Meiguo chuanjiaoshi de xinlu licheng 衛三畏生平及書信歷程. [ Life and letters of Samuel Wells Williams, LL.D., missionary, diplomatist, sinologue. Chinese]
Wei Sanwei yu Meiguo zaoqi Hanxue yanjiu 衛三畏與美國早期漢學研究
Wei Shuzi nianpu 魏叔子年譜
Wei Taiwan shuohua 為台灣說話
Wei Wudi Cao Cao de jijueshi yu xingfeiguo 魏武帝曹操的繼絶世與興廢國
Wei Wudi Wei Wendi shizhu 魏武帝魏文帝詩註. Wei Mingdi shizhu 魏明帝詩註
pages    <<<  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>>    prev | next