Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Vagnone, Alfonso 高一志, 1566-1640

pages    1  2     prev  | next
Alfonso Vagnone S.J.'s Tongyou Jiaoyu 童幼教育 (On the education of children, c. 1632) : a literary bridge between Chinese and Western pedagogy. [Tongyou Jiaoyu 童幼教育. English & Chinese]
Alfonso Vagnone's Tongyou Jiaoyu (On the Education of Children, c. 1632) : the earliest encounter between Chinese and European pedagogy. [Tongyou Jiaoyu 童幼教育. English & Chinese]
Daoyuan jingcui 道原精萃. [Wanwu zhenyuan 萬物眞原. Tianzhu jiangsheng yinyi 天主降生引義. Tianzhu jiangsheng yanxing jilüe 天主降生言行紀略. Zongtu dashilu 宗徒大事錄. Shengmu zhuan 聖母傳. Zongtu liezhuan 宗徒列傳. Jiaohuang Hongshu 敎皇洪序]
Feilu huida 斐祿彙答. 斐錄彙答. Felu dahu i斐錄答彙. [BnF 3394. Jap-Sin II, 57.1-2]
Huanyu shimo 寰宇始末. [BnF Chinois 6859]
Jesuit chreia in late Ming China : two studies with an annotated translation of Alfonso Vagnone's Illustrations of the Grand Dao. [Dadao jiyan 達道紀言. English & Chinese]
Jiaoyao jielüe 教要解略 [Jap-Sin 1, 57. Jap-Sin I, 61]
Jiaoyao jielüe 教要解略. [Jap-Sin I, 123]
Kongji gezhi 空際格致. [BAV R.G. Oriente, III, 229.1-2. Jap-Sin II, 55]
Lun Shishi zhi fei [deng jiupian] 論釋氏之非[等九篇]. Pi lunhui feili zhi zheng 闢輪回非理之正. Wen Shishi yan lunhui 問釋氏言輪回. Xingshi wenpian 醒世文篇. Tianzhu shengjiao yueyan 天主聖教約言. Shengjiao yaoxun 聖教要訓. Tianzhu shengjiao mengyin yaolan 天主聖教蒙引要覽
      Tianzhu shengjiao sheyan 天主聖教攝言. Jiaoyao jielüe 教要解略. Shengjiao sheyan 聖教攝言

Qijia Xixue 齊家西學
Qijia xixue 齊家西學. [Jap-Sin I, 64]
Shengmu xingshi 聖母行實
Shengmu xingshi 聖母行實. [Jap-Sin I, 59]
Shengmu xingshi 聖母行實. [Jap-Sin I, 60]
Shengren xingshi 聖人行實. [Fujen-ZKW 040R]
Shiwei 十慰. [BnF 3402. Jap-Sin II, 56]
Simo lun 四末論. [Tianzhu shengjiao simo lun 天主聖教四末論. BnF Chinois 6857]
Tianxue Shijie jielüe 天學十誡解略. [天學十誡解畧]. [mss]
Tianzhu shengjiao shengren xingshi 天主聖教聖人行實. [Jap-Sin I, 65. BnF Chinois 6693]
pages    1  2     prev  | next