Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Zhang Mantao 張曼濤

pages    1  2  3  4  5     prev  | next
Bore sixiang yanjiu 般若思想硏究. [Banruo sixiang yanjiu 般若思想硏究]
Bupai Fojiao yu Apidamo 部派佛教與阿毗達磨
Chanxue lunwenji 禪學論文集
Chanzong dianji yanjiu 禪宗典籍硏究
Chanzong shishi kaobian 禪宗史實考辨
Chanzong sixiang yu lishi 禪宗思想與歷史
Da zangjing yanjiu huibian 大藏經硏究彙編
Dasheng Fojiao de wenti yanjiu 大乘佛教的問題硏究
Dasheng Fojiao zhi fazhan 大乘佛教之發展
Dasheng qixinlun yu Lengyanjing kaobian 大乘起信論與楞嚴經考辨
Dongnan Ya Fojiao yanjiu 東南亞佛教硏究
Fodian fanyi shilun 佛典翻譯史論
Fodian yishu ji zhulu kaolüe 佛典譯述及著錄考略
Fojiao genben wenti yanjiu 佛教根本問題硏究
Fojiao gezong bijiao yanjiu 佛教各宗比較硏究
Fojiao jingji yanjiu lunji 佛教經濟硏究論集
Fojiao luoji yu bianzhengfa 佛教邏輯與辯證法
Fojiao luoji zhi fazhan 佛教邏輯之發展
Fojiao muluxue shuyao 佛教目錄學述要
Fojiao renwu shihua 佛教人物史話
pages    1  2  3  4  5     prev  | next