Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Mao Ruizheng 茅瑞徵, jinshi 1601

pages    1     prev  |  next
Dongyi kaolüe 東夷考略. Liaochou 遼籌. Liaoyi lüe 遼夷略. Chenyao zayong 陳謠雜詠
      Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書

Ŏnmunji : oe sasŏ 諺文誌 : 外四書. [Kyŏngse Hunmin chŏngŭm tosŏl 經世訓民正音圖說. Hunmin chŏngŭm unhae 訓民正音韻解. Kyerim yusa [Jilin leishi] 鶏林類事. Chosŏn'gwan yŏgŏ [Chaoxianguan yiyu] 朝鮮館譯語]
pages    1     prev  |  next