Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Yazhou wenming yanjiuyuan 亞洲文明研究院 (Changchun)

pages    1     prev  |  next
Wenben jiyi diyu yu jieshi de xin shijue : Zhongguo Donggbei diqu de Jidu zongjiao yu Zhong-Xi wenhua jiaoliu (Qingchu zhi Minguo) 文本記憶地域與解釋的新視覺 : 中國東北地區的基督宗教與中西文化交流 (清初至民國)
      Manuscripts, reminiscence, locations and interpretation : new perspectives on Chinese-Western cultural exchange and Christianity in Northwest China (Early Qing to Republic)

pages    1     prev  |  next