Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Lin Jinshui 林金水

pages    1     prev  |  next
China Mission Studies (1550-1800) Bulletin IX (1987)
China Mission Studies (1550-1800) Bulletin VII (1985)
Cong Ai Rulüe yu Fujian shidafu jiaoyou kan Dong-Xifang butong wenhua zhijian de jiechu yu duihua 從艾儒略與福建士大夫交遊看東西方不同文化之間的接觸與對話
      Tianxue yu Ruxue de xiangrongxing yu paichixing 兼論天學與儒學的相容性與排斥性

Fujian duiwai wenhua jiaoliushi 福建對外文化交流史
Fujian yu Zhong-Xi wenhua jiaoliu shi lun 福建與中西文化交流史論
Li Madou yu Zhongguo 利瑪竇與中國
Sino-Western Cultural Relations Journal XIV (1992)
Taixi Rushi Li Madou 泰西儒士利瑪竇
pages    1     prev  |  next