Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Guo Shaoyu 郭紹虞, 1893-1984

pages    1     prev  |  next
Bei Song shihua kao 北宋詩話考. Siku zhulu Nan Song shihua tiyao pingshu 四庫著錄南宋詩話提要評述
Canglang shihua jiaoshi 滄浪詩話校釋. Dachu Jishu Lin'an Wu Jingxian shu 答出繼叔臨安吳景仙書
Du Fu Xi wei liu jueju jijie 杜甫戲為六絶句集解. Yuan Haowen Lun shi sanshishou xiaojian 元好問論詩三十首小箋
Guo Shaoyu wenji 郭紹虞文集
Qing shihua xubian 清詩話續編
Shipin jijie 詩品集解. Xu Shipin 續詩品. Xu Shipin zhu 續詩品注
Song shihua jiyi 宋詩話輯佚
Song shihua kao 宋詩話考
Wenjing mifulun 文鏡秘府論. [Bunkyō hifuron 文鏡秘府論. Chinese]
Zenyang xuehao daxue wenke 怎樣學好大學文科
Zhaoyushi gudian wenxue lunji 照隅室古典文學論集
Zhaoyushi zazhu 照隅室雜著
Zhongguo gudian wenxue lilun piping shi 中國古典文學理論批評史
Zhongguo lidai wenlunxuan 中國歷代文論選
Zhongguo tiyushi 中國體育史
Zhongguo tiyushi 中國體育史
Zhongguo wenxue pipingshi 中國文學批評史
Zhongguo wenxue pipingshi 中國文學批評史
Zhongguo wenxue pipingshi 中國文學批評史
Zhongguoshi de shenyun, gediao ji xinglingshuo 中國詩的神韻, 格調及性靈說
pages    1     prev  |  next