Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Zhang Xianqing 張先清

pages    1     prev  |  next
Ai Rulüe yu Mingmo Fujian shehui 艾儒略與明末福建社會
Guanfu, zongzu yu Tianzhujiao : 17-19 shiji Fu'an xiangcun jiaohui de lishi xushi 官府, 宗族與天主教 : 17-19世紀福安鄉村教會的歷史敘事
Guanfu, zongzu yu Tianzhujiao 官府, 宗族與天主教 : 明清時期閩東福安的鄉村教會發展
Shiliao yu shijie : Zhongwen wenxian yu Zhongguo Jidujiao shi yanjiu 史料與視界 : 中國文獻與中國基督教史研究
Xiao lishi : Ming-Qing zhiji de Zhong-Xi wenhua xiangyu 小歷史 : 明清之際的中西文化相遇
Zhongguo difangzhi Jidujiao shiliao jiyao 中國地方志基督教史料輯要
pages    1     prev  |  next