Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Tang Kaijian 湯開建

pages    1     prev  |  next
Aomen kaibu chuqishi yanjiu 澳門開埠初期史研究
Ming-Qing shidafu yu Aomen 明清士大夫與澳門
Weiliduo Baoxiao shimo shu jianzheng 委黎多報效始末疏箋正. Shouyu quanshu 守圉全書
Yapian zhanzheng hou Aomen shehui shenghuo jishi : jindai baokan Aomen ziliao xuancui 鴉片戰爭後澳門社會生活記實 : 近代報刊澳門資料粹
pages    1     prev  |  next