Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Author List for Gu Weimin 顧衛民

pages    1     prev  |  next
Celso Costantini e la sua Cina
Guangzhou tongshang zhidu yu Yapian zhanzheng 廣州通商制度與鴉片戰爭
Jidu zongjiao yishu zai Hua fazhanshi 基督宗教藝術在華發展史
Jidu zongjiao yishu zai Hua fazhanshi : Tang Yuan Ming Qing shiqi 基督宗教藝術在華發展史 : 唐元明清時期
Jidujiao yu jindai Zhongguo shehui 基督教與近代中國社會
Jindai Xifang wenhua dongjian yu Xujiahui de xingcheng 近代西方文化東渐與徐家匯的形成
Shitu zuji : Jiduzongjiao chuan Hua quanshi tuji 使徒足跡 : 基督宗教傳華全史圖集
Tianzhujiao dongchuan yu Shanghai Xujiahui Diqu 天主教東傳與上海徐家匯地區
Zeng Guofan yu Tianjin jiao'an 曾國藩與天津教案. [Qingnian luntan 青年論壇]
Zhongguo de Make Boluo jieshao yu yanjiu 中國的馬可波羅介紹與研究 (1874-1985)
Zhongguo liyi zhi zheng : Xiwen wenxian yibaipian 中國禮儀之爭 : 西文文獻一百篇 (1645-1941)
      100 Roman documents concerning the Chinese rites controversy. Chinese

Zhongguo Tianzhujiao biannianshi 中國天主教編年史
pages    1     prev  |  next