Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Civilization--Ming-Qing dynasties, 1368-1911--Jesuit influences

pages    1     prev  |  next
Chaotian ji : chongzou Li Madou zhi lu 朝天記 : 重走利瑪竇之路
Chuanbo, shuxie yu xiangxiang : Ming-Qing wenhua shiye zhong de Xifang 傳播, 書寫與想像 : 明清文化視野中的西方
Cong Zhong-Xi chushi dao liyi zhizheng : Ming-Qing chuanjiaoshi yu Zhong-Xi wenhua jiaoliu 從中西初識到禮儀之爭 : 明清傳教士與中西文化交流
Fang Hao liushi ziding gao 方豪六十自定稿. [Collected works of Maurus Fang Hao]
Gantong shenshou : Zhong-Xi wenhua jiaoliu beijing xia de ganguan yu ganjue 感同身受 : 中西文化交流背景下的感官與感覺
Impressions de Chine : l'Europe et l'englobement du monde (XVIe-XVIIe siècle)
Jidujiao yu Ming-Qing ji Zhongguo shehui : Zhong-Xi wenhua de tiaoshi yu chongzhuang 基督教與明清際中國社會 : 中西文化的調適與衝撞
Laibunici yu Zhongguo 萊布尼茨與中國. [Neueste über China. Chinese]
Ming-Qing zhiji Xixue wenben : 50 zhong zhongyao wenxian huibian 明清之際西學文本 : 50種重要文獻彙編
Ming-Qing zhiji Zhong-Xi wenhua jiaoliushi. Mingdai : tiaoshi yu huitong 明清之際中西文化交流史. 明代 : 調適與會通
Ming-Qingjian ru Hua Yesuhuishi he Zhong-Xi wenhua jiaoliu 明清間入華耶穌會士和中西文化交流
Tianzhu shiyi yu Zhongguo xuetong : wenhua hudong yu quanshi 天主實義與中國學統 : 文化互動與詮釋
Western learning and Christianity in China : the contribution and impact of Johann Adam Schall von Bell, 1592-1666
Xiao lishi : Ming-Qing zhiji de Zhong-Xi wenhua xiangyu 小歷史 : 明清之際的中西文化相遇
pages    1     prev  |  next