Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Ming dynasty, 1368-1644--Sources

pages    1  2  3  4  5  6  7  8     prev  | next
Annotated sources of Ming history : including Southern Ming and works on neighbouring lands, 1368-1661 [增訂明代史籍彙考]
Baishi huibian 稗史彙編
Bei Di Shunyi Wang Anda xiebiao 北狄順義王俺答謝表. Jiaoli jiaoping shilüe 交黎剿平事略
      Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書

Beixing ripu 北行日譜. Yanggong zhengji ji 楊公政績紀. Yanggong benzhuan 楊公本傳
Beixuan biji 北軒筆記. Peng Wenxian Gong biji 彭文憲公筆記
Bingbu wen Ningxia an 兵部問寧夏案. Xingbu wen Ningxia an 刑部問寧夏案. Shenqi pu 神器譜
      Shenqi pu huowen 神器譜或問. Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書

Bixuelu 碧血錄. Xueshu 血疏
Chang'an kehua 長安客話. Zhuozhong zhi 酌中志
Chang'an kehua 長安客話
Da Ming huidian 大明會典
Da Ming huidian 大明會典. [Wanli huidian 萬曆會典]
De Christiana expeditione apud Sinas suscepta ab Societate Jesu
Diangu jiwen 典故紀聞
Diangu jiwen 典故紀聞
Dong Xi yang kao 東西洋考
Dong Xi yang kao 東西洋考
Dong Xi yang kao 東西洋考
Dong Xi yang kao 東西洋考
Donglin shimo 東林始末. Donglin benmo 東林本末. Xichao zhongjie sichen zhuan 熹朝忠節死臣傳. Bixuelu 碧血錄. Fushe jishi 復社紀事. Hongguangchao weidonggong weihou ji danghuo jilüe 宏光朝偽東宮偽后及黨禍紀略. Taicunlu jibian 汰存錄紀辨
Dongyi kaolüe 東夷考略. Liaochou 遼籌. Liaoyi lüe 遼夷略. Chenyao zayong 陳謠雜詠
      Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書

pages    1  2  3  4  5  6  7  8     prev  | next