Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Ming dynasty, 1368-1644--Sources

pages    1  2  3  4  5  6  7  8    prev | next
A European document on the fall of the Ming Dynasty (1644-1649)
      Suma del Estado del Imperio de la China

Four documents relating to the Sino-Mongol peace of 1570-1571
Gengshen jishi 庚申紀事. Zhaoduilu 召對錄
Guochao diangu 國朝典故
Guochao dianhui 國朝典彙
Guochao xianzhenglu 國朝獻徵錄
Guoque 國榷
Guoshi kaoyi 國史考異. Mingshi duanlüe 明事斷略
Guoshi weiyi 國史唯疑. Guji jinghua Guoshi weiyi 古籍精華國史唯疑
Haidong yishi 海東逸史
Haidong yishi 海東逸史. Zhedong jilüe 浙東記略. Jingxiutang diaoye 敬修堂釣業. Lin'an Xun zhiji 臨安旬制記
Hongyoulu 鴻猷錄
Huang Ming diangu jiwen 皇明典故紀聞
Huang Ming jilüe 皇明紀略. Liang Hu zhutanlu 兩湖麈談錄. Gurang zalu 古穰雜錄
Huang Ming jingshi wenbian 皇明經世文編
Huang Ming shifalu 皇明世法錄
Huang Ming yonghua leibian 皇明詠化類編. [皇明泳化類編]
An introduction to the sources of Ming history. [Mingdai shiji huikao 明代史籍彙考]
Jianwen jixun 見聞紀訓
Jiashen jishi 甲申紀事. Dongshishu 東事書. Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書
pages    1  2  3  4  5  6  7  8    prev | next