Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Political science--China--History

pages    1     prev  |  next
Du Shangjunshu 讀商君書. [Shangjunshu 商君書. Selections]
In search of wealth and power : Yen Fu and the West
Mingyi daifang lu daodu 明夷待訪錄導讀. [Mingyi daifang lu 明夷待訪錄]
Mingyi daifang lu 明夷待訪錄
Qunshu zhiyao 羣書治要
Shangjunshu jiegu dingben 商君書解詁定本
Shangjunshu jiegu dingben 商君書解詁定本
Shangjunshu lun nongzheng sipian zhushi 商君書論農政四篇注釋
Shangjunshu pingzhu 商君書評注
Shangjunshu zhuyi 商君書註譯
Shangjunshu 商君書
Shangzi yizhu 商子譯註. [Shangjunshu xuanzhu 商君書選注. Shangjunshu xinzhu 商君書新註]
Shangzi 商子
Shen Pu-hai : a Chinese political philosopher of the fourth century B.C.
      [Shenzi 申子. English & Chinese. Selections]

Wangzhi guankui 王制管窺. Shuyan 樞言. Deguo yiyuan zhangcheng 德國議院章程
Xian-Qin zhengzhi sixiangshi 先秦政治思想史
Zhizhe yu zhizhe 智者與治者
Zhongguo lidai zhengzhi lilun : si yu yan lunwen xuanji 中國歷代政治理論 : 思與言論文選輯第1集
Zhongguo zhengzhi lixiang 中國政治理想
Zhongguo zhengzhi sixiangshi 中國政治思想史
pages    1     prev  |  next