Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Scholars--China--Biography

pages    1  2  3     prev  | next
Chuyuelou wenjianlu 初月樓聞見錄. Chuyuelou xu wenjianlu 初月樓續聞見錄
Cong lianyu zhong shenghua : wo de fuqin Tong Shuye 從煉獄中升華 : 我的父親童書業
Dai Zhen 戴震
Fu Shan yanjiu wenji 傅山研究文集
Fu Shan zhuan 傅山傳
Gu Yanwu 顧炎武
Hanxue shicheng ji 漢學師承記
Hanxue shicheng ji 漢學師承記. Guochao jingshi jingyi mulu 國朝經師經義目錄
He Siyuan : huanhai chenfu yishusheng 何思源 : 宦海沉浮一書生
Hu Shi pingzhuan 胡適評傳
Huang Yanpei nianpu 黃炎培年譜
Huang Zunxian 黄遵憲
Jiangdu Jiao Litang xiansheng nianbiao 江都焦里堂先生年表
Jindai ershi jia pingzhuan 近代二十家評傳
A latterday Confucian : reminiscences of William Hung (1893-1980)
Liang Qichao zhuan 梁啟超傳
The life and thought of Sir Kai Ho Kai = He Qi shengping yu sixiang 何啟生平與思想
Lin Lincan jiaoshou xueshu jinianzhan 李霖燦教授學術紀念展
Liyun shuwu wenxueji : shixuejia Chen Yuan de zhixue 勵耘書屋問學記 : 史學家陳垣的治學
Ma Xiangbo and the mind of modern China, 1840-1939
pages    1  2  3     prev  | next