Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Catholic Church--China--Doctrines--17th-18th centuries--Sources

pages    1  2     prev  | next
Batian bijing shenshu 八天避靜神書 . [ZKW 94096B]
Bingyin huike 丙寅會課. [Jap-Sin I, 148, 148a-n]
Chongxiu jingyun 崇修精蘊 . [ZKW 93731B]
Chongxiu jingyun [Heng shou liang chou] 崇修精蘊 [恆守良籌] . [ZKW 93733B]
Chuxue zhinan 初學指南 [ZKW 94606B]
Da ke wen 答客問
Daiyi pian 代疑篇. [R.G. Oriente, III, 219.9]
Daiyi pian 代疑篇 [Zhengxin pian 徵信篇]
Daiyi xupian 代疑續篇
Daoxuejia zhuan 道學家傳
Faguo guojia tushuguan Ming-Qing Tianzhujiao wenxian 法國國家圖書館明清天主教文獻. Chinese Christian texts from the National Library of France. Textes chrétiens chinois de la Bibliothèque nationale de France
Forgive us our sins : Confession in late Ming and early Qing China. [Vera et Unica Praxis : Confissionario. Shengjiao yaojin de daoli 聖教要緊的道禮]
Gezhi aolüe 格致奧略
Hunpei xunyan 婚配訓言. [ZKW 92176B]
Huoyi lun 豁疑論. [Tianzhu Shengjiao huoyi lun 天主聖教豁疑論] [Borg.Cin. 334.8. Jap-Sin I, 166c]
Jizu dawen jianyue 祭祖答問簡約. Jizu dawen jianyue 祭租答問簡約. [ZKW 111872B]
Kai Tian baoyao 開天寶鑰. [Xingxue xingmi 性學醒迷]
Kaitian baoyao 開天寶鑰 [Kaitian baoyue. BnF 7043]
Lun Shishi zhi fei [deng jiupian] 論釋氏之非[等九篇]. Pi lunhui feili zhi zheng 闢輪回非理之正. Wen Shishi yan lunhui 問釋氏言輪回. Xingshi wenpian 醒世文篇. Tianzhu shengjiao yueyan 天主聖教約言. Shengjiao yaoxun 聖教要訓. Tianzhu shengjiao mengyin yaolan 天主聖教蒙引要覽
      Tianzhu shengjiao sheyan 天主聖教攝言. Jiaoyao jielüe 教要解略. Shengjiao sheyan 聖教攝言

Mingmo Tianzhujiao sanzhu shiwen jianzhu : Xu Guangqi, Li Zhizao, Yang Tingyun lunjiao wenji 明末天主教三柱石文箋注 : 徐光啟, 李之藻, 楊廷筠論教文集
pages    1  2     prev  | next