Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Song dynasty, 960-1279--Sources

pages    1  2     prev  | next
Bao Xiaosu Gong zouyi 包孝肅公奏議
Bei Song jingshi ji Dong-Xi lu da junshou chen kao 北宋京師及東西路大郡守臣考
Bishu luhua 避暑錄話
Da Jin diaofa lu jiaobu 大金弔伐錄校補. [Da Jin diaofa lu 大金弔伐錄]
Da Jin diaofa lu 大金弔伐錄. Ru'nan yishi 汝南遺事
Dongjing menghua lu 東京夢華錄
Dongjing menghua lu 東京夢華錄. Ducheng jisheng 都 城 紀 勝. Xihu Laoren fansheng lu 西湖老人繁勝錄. Mengliang lu 夢梁錄. Wulin jiushi 武 林 舊 事
Dongjing menghua lu zhu 東京夢華錄注
Dongjing menghua lu zhu 東京夢華錄注
Dongjing menghua lu 東京夢華錄
Dongjing menghua lu 東京夢華錄
Dongjing menghua lu 東京夢華錄. Ducheng jisheng 都城紀勝. Xihulaoren fansheng lu 西湖老人繁勝錄. Mengliang lu 夢梁錄. Wulin jiushi 武林舊事
Dongshan guoyu 東山國語
Dongzhai jishi 東齋記事. Dongzhai jishi buyi 東齋記事補遺. Guolao tanyuan 國老談苑. Sushui jiwen 涑水記聞
Haiyu 海語
Hanyuan xinshu 翰苑新書
Minggong shupan qingming ji 名公書判清明集
Nandulu dalüe 南渡錄大略. Jingkang chaoye qianyan 靖康朝野僉言. Jianyan Weiyang yilu 建炎維揚遺錄. Jianyan bilu 建炎筆錄
Ruxue jingwu 儒學警悟. [Shilin yanyubian 石林燕語辨. Lanzhenzi lu 嬾真子錄. Menshi Xinhua 捫蝨新話. Yanfanlu 演繁露. Kaogubian 考古編. Yingxue congshuo 螢雪叢說]
Sheng Song mingxian wubaijia bofang daquan wencui 聖宋名賢五百家播芳大全文粹
pages    1  2     prev  | next