Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Ming dynasty, 1368-1644

pages    1  2  3  4  5  6  7  8    prev | next
Mingchao kaiguo wenxian 明朝開國文獻
Mingchao shi lüe 明朝史略
Mingchao shihua 明朝史話
Mingdai de juntun 明代的軍屯
Mingdai de shenpan zhidu 明代的審判制度
Mingdai Dongbei 明代東北
Mingdai Jia-Long jian de Wokou haidao yu Zhongguo zibenzhuyi de mengya 明代嘉隆間的倭寇海盜與中國資本主義的萌芽
Mingdai nongmin qiyi shiliao xuanbian 明代農民起義史料選編
Mingdai shehui jingji chutan 明代社會經濟初探
Mingdai yu Wo zhanzheng 明代御倭戰爭
Mingdai zhengzheng tanyuan 明代政争探源
Mingdai Zhongguoren de Ouzhou guan 明代中國人的歐洲觀
Mingdaishi 明代史
Minggongshi 明宮史. Jin’ao tuishi biji 金鰲退食筆記
Mingji beilüe 明季北略
Mingji nanlüe 明季南略
Mingji shiliao tiba 明季史料題跋
Mingji Xiyang xueshu sixiang zhi shuru 明季西洋學術思想之輸入. [Wenshi zazhi 文史襍誌]
Mingji 明紀
Mingmo nongmin qiyi shiliao 明末農民起義史料
pages    1  2  3  4  5  6  7  8    prev | next