Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Manchus--History--Sources

pages    1     prev  |  next
Baqi tongzhi 八旗通志. [Baqi tongzhi chuji 八旗通志初集]
Chaoxian Lichao shilu zhong de Zhongguo shiliao 朝鮮李朝實錄中的中國史料. [Yijo sillok 李朝實錄. Chinese. Selections]
Da Qing Manzhou shilu 大清滿州實錄. Da Qing Taizu Gao Huangdi shilu 大清太祖高皇帝實錄
Da Qing Taizong Wen huangdi shilu 大清太宗文皇帝實錄
Man-Qing baishi 滿清稗史
Ming Yuan Qing xitong ji 明元清系通紀
Ningguta jilüe 甯古塔記略. Jilin waiji 吉林外記
Qing ruguan qian shiliao xuanji 清入關前史料選輯
pages    1     prev  |  next