Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--19th century--Sources

pages    1     prev  |  next
Ch'ing documents : an introductory syllabus
Haiwai fangshi lu 海外訪史錄
Jindai Zhongguo waijiaoshi ziliao jiyao 近代中國外交史資料輯要
Jindai Zhongguo waijiaoshi ziliao jiyao 近代中國外交史資料輯要
Liu Zhongcheng Gong (Kunyi) yiji 劉忠誠公(坤一)遺集
Qingdai dang'an shiliao congbian 清代檔案史料叢編
Siguo xindang 四國新檔
Taiping Tianguo congshu 太平天國叢書. 第一集
Taiping Tianguo shiliao zhuanji 太平天國史料專輯
Taiping Tianguo yinshu 太平天國印書
Taiping Tianguo ziliao huibian 太平天國資料匯編
Wan Qing wenxuan 晚清文選
Zhongguo jin bainian shi ziliao xubian 中國近百年史資料續編
Zhongguo jindaishi cankao ziliao 中國近代史參考資料
Zhongguo jindaishi ziliao xuanbian 中國近代史資料選編
Zhongguo jindaishi ziliao xuanji 中國近代史資料選輯. Zhongguo jindaishi cankao cailiao 中國近代史參考材料
pages    1     prev  |  next