Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Taiping Rebellion, 1850-1864--Sources

pages    1  2    prev |  next
Taiping Tianguo shiliao 太平天國史料
Taiping Tianguo wenshu huibian 太平天國文書彙編
Taiping Tianguo yinshu 太平天國印書
Taiping Tianguo ziliao huibian 太平天國資料匯編
Taiping Tianguo 太平天國
Taipingjun beifa ziliao xuanbian 太平軍北伐資料選編
Taipingjun zai Shanghai : Bei Hua jiebao xuanyi 太平軍在上海 : 北華捷報選譯. [North China Herald. Chinese. Selections]
Western reports on the Taiping : a selection of documents
Wu Xu dang’an xuanbian 吳煦檔案選編编
Yingyin Taiping tianguo wenxian shi'erzhong 影印太平天國文獻十二種
Zeng Guofan zhuan 曾國藩傳. Zuo Zongtang zhuan 左宗棠傳. Hu Linyi zhuan 胡林翼傳
Zhejiang Taiping Tianguo geming wenwu tulu xuanbian 浙江太平天國革命文物圖錄選編
pages    1  2    prev |  next