Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Qing dynasty, 1644-1911--Biography

pages    1  2     prev  | next
Beizhuan ji bu 碑傳集補
Beizhuan ji 碑傳集
Danmo lu 淡墨錄
Dongshan guoyu 東山國語
Eminent Chinese of the Ch'ing period (1644-1912)
Eminent Chinese of the Ch'ing period (1644-1912)
Eminent Chinese of the Ch'ing period (1644-1912)
Ganjiuji xiaozhuan shiyi 感舊集小傳拾遺
Guofu Sun Zhongshan xiansheng nianpu chugao 國父孫中山先生年譜初稿. [Guofu nianpu chugao 國父年譜初稿]
Huang Gongdu xiansheng zhuangao 黄公度先生傳稿. [Huang Gongdu pingzhuan 黄公度評傳]
Huang Zunxian 黄遵憲
Huizu renwuzhi. Qingdai 回族人物志. 清代
Jinghu zizhuan nianpu 鏡湖自撰年譜
Kaiketsu En Seigai 怪傑袁世凱
Kangxi zhuan 康熙傳
Kangxi 康熙
Li Hongzao nianpu 李鴻藻年譜
Li Shizhen Li Xu fuzi nianpu 李士楨李煦父子年譜
Liang-Guang zongdu Ye Mingchen 兩廣總督葉名琛
      [Yeh Ming-ch'en : Viceroy of Liang Kuang 1852-8. Chinese]

Qing xue’an xiaoshi 清學案小識. [Guochao xue’an xiaozhi 國朝學案小識]
pages    1  2     prev  | next