Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Shunzhi 順治, Emperor of China, 1638-1661

pages    1     prev  |  next
Da Qing Shizu Zhang (Shunzhi) huangdi shilu 大清世祖章(順治)皇帝實錄. [Shizu Zhang huangdi shilu 世祖章皇帝實錄]
Shunzhi yanjiu 順治硏究. [A study of Shunzhi Emperor, 1638-1661]
pages    1     prev  |  next