Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Taiping Rebellion, 1850-1864

pages    1  2  3    prev |  next
Taiping Tianguo xingwangshi 太平天國興亡史
Taiping Tianguo xinjun de yundongzhan 太平天國新軍的運動戰
Taiping Tianguo yu Zhongguo wenhua 太平天國與中國文化
Taiping Tianguo zai Suzhou 太平天國在蘇州
Taiping Tianguo zhanji 太平天國戰紀. [Pingding Yuefei jilüe 平定粤匪紀略. Dangping fani tuji 蕩平髮逆圖記]
Taiping tianguo zhengquan xingzhi wenti tansuo 太平天國政權性質問題探索
Taiping Tianguo zhidu chutan 太平天國製度初探
Taiping Tianguo 太平天國
Taiping tianguoshi lunkao 太平天國史論考
Taiping Tianguoshi yanjiu wenxuan : Guangxi, 1951-1980 太平天國史研究文選 : 廣西, 1951-1980
Taipingjun Hanzhong Zhanzheng shishi jiechao 太平軍漢中戰爭事實節鈔
Taipingjun zai Yangzhou 太平軍在揚州
Taipingjun zai Zhejiang 太平軍在浙江
Tianguo shishi shilun 天國史事釋論
Ti-ping tien-kwoh : the history of the Ti-ping revolution....[Taiping Tianguo 太平天國]
Tseng Kuo-fan and the Taiping Rebellion : with a short sketch of his later career
Wei Sanwei shengping ji shuxin : yiwei Meiguo chuanjiaoshi de xinlu licheng 衛三畏生平及書信歷程. [ Life and letters of Samuel Wells Williams, LL.D., missionary, diplomatist, sinologue. Chinese]
Zhongwang Li Xiucheng nianpu 忠王李秀成年譜
pages    1  2  3    prev |  next