Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Qing dynasty, 1644-1911--Sources

pages    1  2  3  4     prev  | next
Baqi tongzhi 八旗通志. [Baqi tongzhi chuji 八旗通志初集]
Ch'ing documents : an introductory syllabus
Da Qing Manzhou shilu 大清滿州實錄. Da Qing Taizu Gao Huangdi shilu 大清太祖高皇帝實錄
Da Qing Muzong Yi (Tongzhi) huangdi shilu 大清穆宗毅(同治)皇帝實錄
Da Qing Shengzu Ren (Kangxi) huangdi shilu 大清聖祖仁(康熙)皇帝實錄
Da Qing Taizong Wen huangdi shilu 大清太宗文皇帝實錄
Da Qing Wenzong Xian (Xianfeng) huangdi shilu 大清文宗顯(咸豐)皇帝實錄
Dao Xian Tong Guang sichao zouyi 道咸同光四朝奏議
A documentary chronicle of Sino-Western relations (1644-1820)
A documentary chronicle of Sino-Western relations (1644-1820)
Donghualu 東華錄
Donghualu 東華錄 [Shichao Donghualu 十朝東華錄. Donghua xulu 東華續錄]
Guanyu Jiangning zhizao Caojia dang’an shiliao 關於江寧織造曹家檔案史料
Histoire de la Chine sous la domination des Tartares
Hongdang zazhi youguan Zhongguo jiaoshe shiliao xuanyi 紅檔雜誌有關中國交涉史料選譯
Jiaowu jilüe 教務紀略
Jiaqing chongxiu yitongzhi 嘉慶重修一統志. [Da Qing yitongzhi 大清一統志]
Jindai Zhongguoshi 近代中國史
Kangxi Huangyu quanlan tu 康熙皇輿全覽圖. [Man-Han hebi Qing neifu yitong yudi bitu 滿漢合璧清內府一統輿地秘圖]
Kangxi zhengfeng lu 康熙政風錄
pages    1  2  3  4     prev  | next