Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--History--Qing dynasty, 1644-1911--Sources

pages    1  2  3  4    prev |  next
Xichao chongzheng ji 熙朝崇正集. Xichao ding'an 熙朝定案. Zhaodai qinchong tianjiao zhi Huaxu lüe 昭代欽崇天教至華叙略. Qinming chuanjiao yueshu 欽命傳教約述. Zhengjiao fengbao 正教奉褒
Xihe wenji 西河文集
Yapian zhanzheng 鴉片戰爭
Yicilu 異辭錄
Yin Shaozai zouyi 尹少宰奏議
Zhanggu congbian 掌故叢編
Zhunge'er Qi Zhasake yamen dang'an yibian 准格爾旗扎薩克衙門檔案譯編
pages    1  2  3  4    prev |  next