Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Yunnan Sheng 雲南省--History

pages    1     prev  |  next
China then 1943 now 1994 : an American's unforgettable impressions of Yunnan Province
      Yi ge Meiguoren nanwang de Yunnan yinxiang 一个美國人難忘的雲南印象, 1943-1994

Dali chengshihua 大理城史話
Dali xingji 大理行記. Dianyouji 滇遊記. Diannan xinyu 滇南新語. Weixi jianwenji 維西見聞記. Nanzhong zashuo 南中雜說. Dianzaiji 滇載記
Dianshi luncong 滇史論叢
Dianxing jicheng 滇行紀程. Donghuan jicheng 東還紀程. Donghuan jicheng xuchao 東還紀程續抄. Manshu 蠻書. Manshu jiao’e 蠻書校譌. Manshu xujiao 蠻書續校
Huayang guozhi jiaozhu 華陽國志校注
Huayang guozhi 華陽國志
Huayang guozhi 華陽國志
Liang Shan Diqu gudai minzu ziliao huibian 涼山地區古代民族資料彙編
Nanzhao guonei de buzu zucheng he nuli zhidu 南詔國內的部族組成和奴隸制度
Nanzhao shihua 南詔史話
Xishiji 西使記. Gengshen waishi 庚申外史. Zhaobu zonglu 招捕總錄. Yuanchao zheng Mianlu 元朝征緬錄
Yuandai Yunnan shidi congkao 元代雲南史地叢考
Yunnanzhi jiaoshi 雲南志校釋. [Manshu 蠻書]
pages    1     prev  |  next