Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Catholic Church--Missions--China--History

pages    1  2    prev |  next
Saiwai chuanjiaoshi 塞外傳敎史
Sunto storico dell'attività della Chiesa Cattolica in Cina : dalle origini ai giorni nostri (635 - 1294 - 1948)
Tianzhujiao chuanru Zhongguo gaiguan 天主教傳入中國概觀
Tianzhujiao zai Hua chuanjiaoshi ji 天主教在華傳教史集. [History of Catholic missions in China]
Tianzhujiao zouzhe 天主教奏摺
Zhongguo liyi zhi zheng : lishi, wenxian he yiyi 中國禮儀之爭 : 歷史, 文獻和意義
Zhongguo Tianzhujiao chuanjiaoshi 中國天主教傳教史
Zhongguo Tianzhujiao shigang 中國天主教史綱
pages    1  2    prev |  next