Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--History and criticism

pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next
Shi-Ci sanlun 詩詞散論
Shi-Ci yuyan de yishu 詩詞語言的藝術
Shiciqu lunwenji 詩詞曲論文集
Shige wenxue zuanyao 詩歌文學纂要
Shige xinshang 詩歌欣賞
Shihua he Cihua 詩話和詞話
Shihua yibai pian 詩話一百篇
Shilun yu shiji 詩論與詩紀
Shilun 詩論
Shipin jijie 詩品集解. Xu Shipin 續詩品. Xu Shipin zhu 續詩品注
Shisou 詩藪
Shixuanzhu 詩選注
Shixue guang lun 史學廣論
Shixue yuanji huofa dacheng 詩學圓幾活法大成
Shixue zhinan 詩學指南
Shixue zhinan 詩學指南
Shixue 詩學
Shiyanzhi bian 詩言志辨
Shiyanzhi bian 詩言志辨
Shiyuan cuoyao 詩源撮要. Shiyou shichuanlu 師友詩傳錄. Ji Tang yaofa 集唐要法
pages    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>>    prev | next