Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese literature--Bibliography

pages    1  2  3     prev  | next
Babaizhong gudian wenxue zhuzuo jieshao 八百種古典文學著作介紹
Bai Song yichan fu 百宋一廛賦. Yiyun shushe Song-Yuanben shumu 藝芸書舍宋元本書目. Yuanshi yiwen jinshilu 袁氏藝文金石錄
Bibliotheca Lindesiana : Catalogue of Chinese books and manuscripts
Bibliotheca sinica : dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'Empire chinois
Bu sanshi yiwenzhi 補三史藝文志. [Liaoshi yiwenzhi 遼史藝文志. Jinshi yiwenzhi 金史藝文志. Yuanshi yiwenzhi 元史藝文志]
Bu Wudaishi yiwenzhi 補五代史藝文志. Songshi yiwenzhi 宋史藝文志
Bu Yuanshi yiwenzhi 補元史藝文志
Dushu minqiu ji : fu kanwu 讀書敏求記 : 附刊誤
Dushu minqiu ji 讀書敏求記
Gudai shiwen zongji xuanjie 古代詩文總集選介
Gudian wenxue wenxian jiqi jiansuo 古典文學文獻及其檢索
Guoshi jingjizhi 國史經籍志. Guoshi jingjizhi fulu 國史經籍志附錄
Hanshu yiwenzhi 漢書藝文志. Hanshu yiwenzhi shibu 漢書藝文志拾補
Jiangyunlou shumu 絳雲樓書目
Jiguge shuba 汲古閣書跋
Lianshiju cangshuji 廉石居藏書記 : 内外篇. Banzhanzhai tiba 半氈齋題跋
Mingshi yiwenzhi 明史藝文志. Mingshi yiwenzhi bubian 明史藝文志補編. Mingshi Yiwenzhi fubian 明史藝文志附編
Notes on Chinese literature
Qingdai jinhui shumu 清代禁燬書目 (補遺). Qingdai jinshu zhijianlu 清代禁書知見錄
Sangyuan dushu ji 桑園讀書記
pages    1  2  3     prev  | next