Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Christianity--China--Fujian--History

pages    1     prev  |  next
Ancestors, virgins & friars : Christianity as a local religion in late Imperial China
Ancestors, virgins, and friars : the localization of Christianity in Late Imperial Mindong (Fujian, China), 1632-1863
Fujian yu Zhong-Xi wenhua jiaoliu shi lun 福建與中西文化交流史論
Guanfu, zongzu yu Tianzhujiao : 17-19 shiji Fu'an xiangcun jiaohui de lishi xushi 官府, 宗族與天主教 : 17-19世紀福安鄉村教會的歷史敘事
Guanfu, zongzu yu Tianzhujiao 官府, 宗族與天主教 : 明清時期閩東福安的鄉村教會發展
Xifang chuanjiaoshi yu wan Qing Fujian shehui wenhua 西方傳教士與晚清福建社會文化
Zai xinyang yu shijian zhi jian : Fujian Jidujiao shi gouchen 在信仰與實踐之間 : 福建基督教史鉤沉
pages    1     prev  |  next