Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Poets, Chinese--Tang dynasty, 618-907--Biography

pages    1  2     prev  | next
Bai Juyi jiapu 白居易家譜
Bai Juyi nianpu 白居易年譜
Bai Juyi pingzhuan 白居易評傳
Bai Juyi pingzhuan 白居易評傳
Daojiaotu de shiren Li Bai jiqi tongku 道教徒的詩人李白及其痛苦
Du Fu pingzhuan 杜甫評傳
Du Fu xulun 杜甫敘論
Du Fu 杜甫
Gao Shi nianpu 高適年譜
Li Bai pingzhuan 李白評傳
Li Bai 李白
Li Bai 李白
Li Taibai nianpu : fu Li Taibai biannian shiji mulu 李太白年譜 : 附李太白編年詩集目錄
Li Taibai zhuan 李太白傳
Liu Yuxi 劉禹錫
Luo Yin nianpu 羅隱年譜
P'i Jih-hsiu [Pi Rixiu]
Shiren Li He 詩人李賀
Tang caizi zhuan jiaojian 唐才子傳校箋. [Tang caizi zhuan 唐才子傳]
Tang caizi zhuan jiaozheng 唐才子傳校正. [Tang caizi zhuan 唐才子傳]
pages    1  2     prev  | next