Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese literature--220-589--History and criticism

pages    1  2  3     prev  | next
The art of letters : Lu Chi's Wen fu, A.D. 302 : a translation and comparative study. [Wenfu 文賦. English]
Han Wei Liuchao baisan mingjia ji 漢魏六朝百三名家集
Han Wei Liuchao baisanjia ji tici zhu 漢魏六朝百三家集題辭注
Han Wei Liuchao baisanjia ji 漢魏六朝百三家集. [Han Wei baisan mingjia 漢魏百三名家]
Han Wei Liuchao wen yishi 漢魏六朝文譯釋
Han Wei Liuchao wenxue lunji 漢魏六朝文學論集
Han Wei Liuchao zhuanjiawen yanjiu 漢魏六朝專家文研究
Han Wei Liuchao zhuanjiawen yanjiu 漢魏六朝專家文研究
Liang Han Wei Jin Nan-Bei Chao wenxue piping ziliao huibian 兩漢魏晉南北朝文學批評資料彙編
Liu Xie he Wenxin diaolong 劉勰和文心雕龍
Sanguo Liang Jin shiliuguo shiwen jishi 三國兩晉十六國詩文紀事
Songben Liuchen zhu Wenxuan 宋本六臣註文選. [Wenxuan 文選]
Wei Jin Nan-Bei Chao pianwen xuanzhu 魏晉南北朝駢文選注
Wei Jin Nan-Bei Chao wenlun xuanxi 魏晉南北朝文論選析
Wei Jin Nan-Bei Chao wenxue sixiangshi 魏晉南北朝文學思想史
Wei Jin Nan-Bei Chao wenxue zuopinxuan 魏晉南北朝文學作品選
Wei Jin Nan-Bei Chao wenxueshi cankao ziliao 魏晉南北朝文學史參考資料
Wei-Jin-Liu Chao wenxue pipingshi 魏晉六朝文學批評史
Wenxin diaolong de shuniulun yu qufenlun 文心雕龍的樞紐論與區分論
Wenxin diaolong jiangyi : Liu Xie wenxue piping lilun zhi shushuo yu shenlun 文心雕龍講義 : 劉勰文學批評理論之疏說與申論
pages    1  2  3     prev  | next