Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--Song dynasty, 960-1279--History and criticism

pages    1  2  3  4  5  6  7    prev | next
Tang-Songci xuanshi 唐宋詞選釋
Tang-Songshi juyao 唐宋詩舉要
Tang-Songshi juyao 唐宋詩舉要. Xinjiao Tang-Songshi juyao 新校唐宋詩舉要
Tang-Songshi zhi zhenggaishu 唐宋詩之爭概述
Tao Jingjie quanji zhu 陶靖節全集注
The transformation of the Chinese lyrical tradition : Chiang K'uei and Southern Sung Tz'u poetry
Wang Anshi shixuan 王安石詩選
Weidishi shuo ci 微睇室說詞
Wen Tianxiang shixuan 文天祥詩選
Wuchaoshi ping 五朝詩評
Xi Kunchou changji zhu 西崑酬唱集註
Xin Jiaxuan shiwen chaocun 辛稼軒詩文鈔存
Xinqianji 新倩籍. Wujun erkezhi 吳郡二科志. Jiangxi shishe zongpai tulu 江西詩社宗派圖錄
Yan Jidao ji qi Ci 晏幾道及其詞
Yishan lunshi quanzheng 遺山論詩詮證
Yuan Haowen he ta de shi 元好問和他的詩
Yuzhang Huang xiansheng ci 豫章黄先生詞
Zenyang du Tang-Song ci 怎樣讀唐宋詞
Zhan Antai cixue lungao 詹安泰詞學論稿
Zhou Bangyan Qingzhen jijian 周邦彥清真集箋
pages    1  2  3  4  5  6  7    prev | next