Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese poetry--Qing dynasty, 1644-1911--History and criticism

pages    1  2  3    prev | next
Liangdangxuan quanji 兩當軒全集. Liangdangxuan ji kaoyi 兩當軒集考異
Liuting shihua 柳亭詩話
Ming-Qing shiwen yanjiu ziliao ji 明清詩文硏究資料集
Ming-Qing zhiji Jiangnan cixue sixiang yanjiu 明清之際江南詞學思想研究. [Jiangnan cixue sixiang yanjiu 江南詞學思想研究]
Oubei shichao 甌北詩鈔
Oubei shihua 甌北詩話
Oubei shihua 甌北詩話
Oubei shihua 甌北詩話
Qing shihua xubian 清詩話續編
Qing shihua 清詩話
Qing shixuan 清詩選
Qingci xuan 清詞選
Qingren shilun yanjiu 清人詩論硏究
Qingshi pingzhu 清詩評註
Qingshi pingzhu 清詩評註. [Qingshi pingzhu duben 清詩評注讀本]
Renjinglu shicao jianzhu 人境廬詩草箋注
Renjinglu shicao jianzhu 人境廬詩草箋注
Renjinglu shicao jianzhu 人境廬詩草箋注
Shichao shisheng 十朝詩乘
Shiyishi shihua 石遺室詩話
pages    1  2  3    prev | next