Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Chinese drama--History and criticism

pages    1  2  3  4    prev | next
Xiqu congtan 戲曲叢譚
Xiqu xiaoshuo congkao 戲曲小說叢考
Xiwen gailun 戲文槪論
Yanju cuoyu 燕居脞語
Yeshiyuan gujin zaju kao 也是園古今雜劇考
Yinlu qutan 螾廬曲談
Yongle dadian xiwen sanzhong jiaozhu 永樂大典戲文三種校注
Yuan-Ming-Qing san dai jinhui xiaoshuo xiqu shiliao 元明清三代禁毀小說戲曲史料
Yulunxuan qulun xinbian 玉輪軒曲論新編
Yulunxuan qulun 玉輪軒曲論
Zhongguo gudai xiaoshuo xiqu juyao 中國古代小說戲曲舉要
Zhongguo gudai xijushi 中國古代戲劇史
Zhongguo gudian bianju lilun ziliao huiji 中國古典編劇理論資料匯輯
Zhongguo gudian xiqu lunzhu jicheng 中國古典戲曲論著集成
Zhongguo jindai xiqushi 中國近代戲曲史 [Shina kinsei gikyokushi 支那近世戲曲史. Chinese]
Zhongguo xiju gailun 中國戲劇槪論
Zhongguo xiju shi 中國戲劇史
Zhongguo xijushi 中國戲劇史
Zhongguo xiqu fazhanshi gangyao 中國戲曲發展史綱要
Zhongguo xiqu gailun 中國戲曲槪論
pages    1  2  3  4    prev | next