Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Poets, Chinese

pages    1     prev  |  next
Baizhong shihua leibian 百種詩話類編
Ci he Ciren 詞和詞人
Cijia bianzheng 詞家辨證. Citan jishi 詞壇紀事
Cilin jishi 詞林紀事
Citan jishi 詞壇記事. Cijia bianzheng 詞家辨證
Geyong ziran zhi liang da shihao 歌詠自然之兩大詩豪
Jindai shijie 近代詩介
Kongxuan shihua 空軒詩話
Shi yu shiren 詩與詩人
Shijia dingluan 詩家鼎臠
Shuya 蜀雅. Jishang tingyun ji 泲上停雲集. Tongren changheshi ji 同人唱和詩集
Tanyilu 談藝錄
Tanyilu 談藝錄
Tiaoxiyuyin conghua 苕溪漁隱叢話 : 前後集
Wudai shihua 五代詩話
Xiandaishi de touying 現代詩的投影
Zhongguo ba da shiren 中國八大詩人
Zhongguo shiren 中國詩人
pages    1     prev  |  next