Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Christianity--China--History--Congresses

pages    1  2     prev  | next
Christianity and modernization : a Chinese debate
Christianity in China : foundations for dialogue
Difang shehui wenhua yu jindai Zhong-Xi wenhua jiaoliu xueshu yantaohui : lunwenji 地方社會文化與宗羲文化交流學術研討會 : 論文集 = Local culture and modern Sino-Western cultural exchange
International Symposium on the History of Christianity in China (1996 : Hong Kong) [papers]
Jidu zongjiao yanjiu : Di 2 ji 基督宗教研究 : 第二輯. Study of Christianity
Jidu zongjiao yu jindai Zhongguo 基督宗教與近代中國. Multi-aspect studies on Christianity in modern China
Jidujiao wenhua yu xiandaihua 基督教文化與現代化
Jidujiao yu jindai wenhua 基督教與近代文化
Jidujiao yu Zhongguo bensehua guoji xueshu yantaohui lunwenji 基督教與中國本色化國際學術硏討會論文集
Jidujiao yu Zhongguo shehui wenhua 基督教與中國社會文化 : 第六屆國際青年學者研討會論文集
Jidujiao yu Zhongguo xiandaihua guoji xueshu yantaohui lunwenji 基督教與中國現代化國際學術硏討會論文集
Jidujiao yu Zhongguo xiandaihua 基督教與中國現代化
Jidujiao zai Zhongguo : bijiao yanjiu shijiao xia de jinxiandai Zhong-Xi wenhua jiaoliu 基督教在中國 : 比較研究視角下的中西文化交流
Liyi yu ronghui 離異與融會 : 中國基督徒與本色教會的興起
      From confrontation to integration : Chinese Christians and the rise of indigenous church

Shiliao yu shijie 史料與視界 : 中文文獻與近代中國文化交流史研究學術研討會 = Sources and perspectives
Succès et échecs de la rencontre Chine et Occident du XVIe au XXe siècle
      Actes du Ve Colloque international de sinologie (Chantilly, 1986)

Workshop on the methodology of the study of Sino-European contacts in the seventeenth and eighteenth centuries (Leuven ; 2-6 September 2007)
Xinyang zhijian de zhongyao xiangyu : Yazhou yu Xifang de zongjiao wenhua jiaoliu 信仰之間的重要相遇 : 亞洲與西方的宗教文化交流
      Faithful/Fateful Encounters : religion and cultural exchanges between Asia and the West

Youguan Zhongguo xueshuxing de duihua : yi Huayi xuezhi wei li 有關中國學術性的對話 : 以華裔學志為例
Yuanfang xushi : Zhongguo Jiduzongjiao yanjiu de shijiao fangfa yu qushi 遠方敘事 : 中國基督宗教研究的視角方法與趨勢. Narratives from the Hinterland: Perspectives, Methodologies and Trends in the Study of Christianity in China
pages    1  2     prev  | next