Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Land tenure--China--History

pages    1     prev  |  next
Bei Chao Sui Tang de juntian zhidu 北朝隋唐的均田制度
Han-Tang jian fengjian de guoyou tudizhi yu juntianzhi 漢唐間封建的國有土地制與均田制
Han-Tang jian fengjian tudi suoyouzhi xingshi yanjiu 漢唐間封建土地所有制形式硏究
Ivan Ilíč Zacharov (1817-1885), russischer Diplomat und Sinologe : eine biobibliographische Skizze
Juntianzhi de yanjiu 均田制的研究. [Kindensei no kenkyū 均田制の研究. Chinese]
Lun jingtian zhidu 論井田制度
Qingdai de qidi 清代的旗地
Zhongguo chuantong nongcun de diquan fenpei 中國傳統農村的地權分配
Zhongguo gu tianzhi kao 中國古田制考
Zhongguo gudai tudi guanxi shigao 中國古代土地關係史稿
Zhongguo gutianzhi kao 中國古田制考
Zhongguo lidai tudi zhidu shigang 中國歷代土地制度史綱
Zhongguo tudi zhidu shi 中國土地制度史
Zhongguo tudi zhidu shi 中國土地制度史
pages    1     prev  |  next