Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Cartography--China--Jesuit influences

pages    1     prev  |  next
La cartografia di Matteo Ricci
Cartography in the traditional East and Southeast Asian societies
China in European maps : a library special collection. Ditu Zhongguo : tushuguan tecang 地圖中國 : 圖書館特藏
A cross-cultural transformation that drew boundaries : Matteo Ricci and his mapmaking in Ming China
Fang Hao liushi zhi liushisi zixuan daidinggao 方豪六十至六十四自選待定稿
Li Madou yanjiu lunji 利瑪竇研究論集
Luo Mingjian Zhonggup ditu ji suo yiju Zhongwen yuanshi ziliao wei Da Ming yitong wenwu zhusi yamen guanzhi kao 羅明堅中國地圖集所依據中文原始資料為大明一統文武諸司衙門官制考
Making the new world their own : Chinese encounters with Jesuit science in the age of discovery
Mapping the unknown : Jesuit cartography in China, 1583-1772
Qianlong shisanpai tu 乾隆十三排圖
Travels to real and imaginary lands : two lectures on East Asia. [Ragionamenti del mio viaggio intorno al mondo. English]
Wenben jiyi diyu yu jieshi de xin shijue : Zhongguo Donggbei diqu de Jidu zongjiao yu Zhong-Xi wenhua jiaoliu (Qingchu zhi Minguo) 文本記憶地域與解釋的新視覺 : 中國東北地區的基督宗教與中西文化交流 (清初至民國)
      Manuscripts, reminiscence, locations and interpretation : new perspectives on Chinese-Western cultural exchange and Christianity in Northwest China (Early Qing to Republic)

Zhongguo dituxue shi 中國地圖學史
pages    1     prev  |  next