Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Catholic Church--China--Doctrines--16th century--Sources

pages    1     prev  |  next
Lun Shishi zhi fei [deng jiupian] 論釋氏之非[等九篇]. Pi lunhui feili zhi zheng 闢輪回非理之正. Wen Shishi yan lunhui 問釋氏言輪回. Xingshi wenpian 醒世文篇. Tianzhu shengjiao yueyan 天主聖教約言. Shengjiao yaoxun 聖教要訓. Tianzhu shengjiao mengyin yaolan 天主聖教蒙引要覽
      Tianzhu shengjiao sheyan 天主聖教攝言. Jiaoyao jielüe 教要解略. Shengjiao sheyan 聖教攝言

Manwen Tianzhu shengjiao yueyan 滿文天主聖教約言. [Jap-Sin I, 129]
Shengjiao guijie zhenzan 聖教規誡箴贊. [JapSin I-138]
Shengjing yuelu 聖經約錄. [Jap-Sin I, 126]
Sino-Western Cultural Relations Journal XXX (2008)
Tianxue shuo 天學說
Tianxue shuo 天學說. [Borgia Cinese, 334.7]
Tianzhu shengjiao shilu 天主聖教實錄. [Jap-Sin I, 54]
Tianzhu shengjiao yueyan 天主聖教約言. [Jap-Sin I, 110]
Tianzhu shengjiao yueyan 天主聖教約言. Jincheng shuxiang 金呈書像. Tianzhu zhengdao jielüe 天主正道解略. Lun Shishi zhi fei 論釋氏之非. Pi lunhui feili zhi zheng 闢輪迴非理之正
Xiaoluan bu bingming shuo 鴞鸞不並鳴說
Xiaoluan bu bingming shuo 鴞鸞不並鳴說. [Borg. Cinese 334 (27)]
Xingmi pian 醒迷篇
Xujiahui cangshulou Ming-Qing Tianzhujiao wenxian xubian 徐家匯藏書樓明清天主教文獻續編. [Sequel to Chinese Christian texts from the Zikawei Library]
pages    1     prev  |  next