Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for China--Foreign relations--Qing dynasty, 1644-1911--Sources

pages    1     prev  |  next
Chouban yiwu shimo 籌辦夷務始末
Chouban yiwu shimo 籌辦夷務始末
Daoguang Xianfeng liangchao Chouban yiwu shimo buyi 道光咸豐兩朝籌辦夷務始末補遺
De Kangxi para o Papa pela via de Portugal : memória e documentos relativos à intervenção de Portugal e da Companhia de Jesus na questão dos ritos chineses ...
A documentary chronicle of Sino-Western relations (1644-1820)
A documentary chronicle of Sino-Western relations (1644-1820)
Guo Songtao deng Shi Xi ji liuzhong 郭嵩燾等使西記六種. Lundun yu Bali riji 倫敦與巴黎日記. Yingyao riji 英軺日記. Chushi Ying Fa Yi Bi siguo riji 出使英法義比四國日記
      Chushi riji xuke 出使日記續刻. Taixi geguo caifeng ji 泰西各國采風記. Selections

Jindai Zhongguo waijiaoshi ziliao jiyao 近代中國外交史資料輯要
Jindai Zhongguo waijiaoshi ziliao jiyao 近代中國外交史資料輯要
Qingchao tiaoyue quanji 清朝條約全集
Qingdai waiwubu Zhong-Ao guanxi dang'an jingxuan 清代外務部中奧關係檔案精選. Ausgewählte Archivdokumente des Außenministeriums der Qing-Dynastie über die Beziehungen zwischen China und Österreich
Qingdai Zhong-Liu guanxi dang'an xuanbian 清代中琉關係檔案選編
Qingdai Zhong-Liu guanxi dang'an xubian 清代中琉關係檔案續編
Qingji waijiao shiliao 清季外交史料
Qingji waijiao shiliao 清季外交史料
Qingmo jiao'an 清末教案
Shi Xi riji 使西日記. Shi De riji 使得日記
pages    1     prev  |  next