Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Books--China--History

pages    1     prev  |  next
Banben tongyi 版本通義
Cangshu jueju 藏書絶句. Liutong gushu yue 流通古書約. Cangshu shiyue 藏書十約. Guhuan sheyue 古歡社約.
Fangshu jianwenlu 訪書見聞錄
Guji banben qianshuo 古籍版本淺說
Gushu banben changtan 古書版本常談
Printing and book culture in late Imperial China
Shulin qinghua 書林清話. Shulin yuhua 書林餘話
Shulin qinghua 書林清話. Shulin yuhua 書林餘話
Shulin qinghua 書林清話. Shulin zahua 書林雜話
A social history of the Chinese book : books and literati culture in late imperial China
Tushu banbenxue yaolüe 圖書板本學要略
Wenxianxue jiangyi 文獻學講義
Zhongguo gudai shuji shihua 中國古代書籍史話
Zhongguo guji banben gaiyao 中國古籍版本概要
Zhongguo guji banbenxue 中國古籍版本學
Zhongguo shuji bianzuan shigao 中國書籍編纂史稿
Zhongguo shushi hua 中國書史話
Zhongguo shushi jianbian 中國書史簡編
Zhongguoshu de gushi 中國書的故事
pages    1     prev  |  next