Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Divination--China

pages    1  2     prev  | next
An anthropological analysis of Chinese geomancy
Bingding guijian 丙丁龜鑑. Suibizhao 隨筆兆
Bushi quanshu 卜筮全書. [Jap-Sin I, 23]
Chunqiu zhanshishu 春秋占筮書
Faguo suocang jiagulu 法國所藏甲骨錄. Collections d'inscriptions oraculaires en France. Collections of oracular inscriptions in France. [Variétés sinologiques ; 70]
Fengzhi kanxing Rijiang Yijing jieyi 奉旨刊行日講易經解義. [Jap-Sin I, 18]
Huainan wanbishu 淮南萬畢術. Huainan wanbishu fu buyi zai buyi 淮南萬畢術附補遺再補遺. Chuxing baojing 出行寶鏡. Yuanbao jingzhuan 元包經傳. Yuanbao shu zongyi 元包數總義
Huangji jingshi shu 皇極經世書
Hui Shi Yixue 惠氏易學
The I ching, or, Book of Changes. [Yijing 易經. English]
The I ching. [Yijing 易經. English]
I ching: Book of changes. [Yijing 易經. English]
I ching: the book of change. [Yijing 易經. English]
Jiaoshi Yilin 焦氏易林
Jingyou liuren shendingjing 景祐六壬神定經. Daliuren miaogong she fugui cuojiao 大六壬苗公射覆鬼撮脚
Kaiyuan zhanjing 開元占經
Lingqijing 靈棋經
Luoluzi fu zhu 珞琭子賦註
Mengzhan yizhi 夢占逸旨
Qianxu 潛虛. Qianxu shuyi 潛虛述義. Qianxu jie 潛虛解
pages    1  2     prev  | next