Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Authors, Chinese--20th century--Biography

pages    1  2     prev  | next
Dangdai Zhongguo zuojia fengmao 當代中國作家風貌
Fu Lei jiashu 傅雷家書
Hong Qisheng zhuan 洪棄生傳
Huishou sishinian : Lian Shisheng wenji 囘首四十年 : 連士升文集
Huiyi wo de fuqin Zhang Henshui 回憶我的父親張恨水
Kang Youwei 康有為
Lin Shu de fanyi 林紓的翻譯
Liu Yazi nianpu 柳亞子年譜
Lun Yan Fu yu Yanyi mingzhu 論嚴復與嚴譯名著
Qu Qiubai lungao 瞿秋白論稿
Tan Xu Zhimo 談徐志摩
Wanzhulou suibi 萬竹樓隨筆
Wo de huiyi 我的回憶
Wo yu wenxue 我與文學
Wo yu wenxue 我與文學
A woman soldier's own story : the autobiography of Xie Bingying
      [Nübing Xie Bingying 女兵謝冰瑩. English]

Wusi shidai zuojia shuxinxuan 五四時代作家書信選
Xiangxing sanji 湘行散記
Xuesheng shidai 學生時代
Yan Fu zhuan 嚴復傳
pages    1  2     prev  | next