Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Subject List for Prohibited books--China--Bibliography

pages    1     prev  |  next
Literatura fina China. Histoire de la littérature chinoise moderne. 1500 modern Chinese novels & plays. Romans à lire et romans à proecrire
Qingdai jinhui shumu sizhong 清代禁燬書目四種
Quanhui chouhui shumu 全毀抽毀書目. Jinshu zongmu 禁書總目. Wei’ai shumu 違礙書目
Siku caijin shumu 四庫採進書目. [Gesheng jincheng shumu 各省進呈書目]
Yuan-Ming-Qing san dai jinhui xiaoshuo xiqu shiliao 元明清三代禁毀小說戲曲史料
Zhongguo jinshu daguan 中國禁書大觀 = A complete introduction of Chinese banned books
pages    1     prev  |  next